خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 3

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 3

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تایپ کردن خبرنامه
موضوع Project Manager - GCRF Drugs and (dis)order: Building sustainable peacetime economies in the aftermath of war
زبان دری
تاریخ نشریه میزان ۱۰, ۱۳۸۳
مجموع صفحات ١۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این شماره خبرنامه در میزان 1383 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x