در هاله ابهام و سردرگمی: ساختار های محلی دولتی در افغانستان

در هاله ابهام و سردرگمی: ساختار های محلی دولتی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان سارا لیستر
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 19, 2015
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

درین توضیح نامه مسایل مربوط به ساختار های دولتداری در افغانستان مخصوصاً نقش و وظایف شورا های انتخاباتی ولایتی و ولسوالی واضح ساخته میشود.

فلتر جستجو

to


x