شبکه های فراملتی: شناسایی واقعیتهای منطقوی

شبکه های فراملتی: شناسایی واقعیتهای منطقوی

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 19, 2015
مجموع صفحات ١٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

هدف این توضیح نامه اینست که بر اهمیت شبکه های فراملتی مهاجرت در بازسازی افغانستان روشنی انداخته شود. این بخش پروژه وسیعتر شبکه های فراملتی در افغانستان، ایران و پاکستان میباشد.

فلتر جستجو

to


x