محرومیت و اشتراک زنان و مردان افغان در اتخاذ تصامیم

محرومیت و اشتراک زنان و مردان افغان در اتخاذ تصامیم

Back

نکات برجسته

نویسندگان شاونا واکفیلد, براندی باور
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 16, 2005
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این توضیح نامه بخشی از پروژه اشتراک زنان در برنامه همبستگی ملی  بوده و چالشی را در برابر طراحان برنامه های انکشافی قرار میدهد تا مواقع را برای برنامه ریزی های که در برابر جندر حساس اند شناسایی نمایند

فلتر جستجو

to


x