خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 9

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 9

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان Dari
تاریخ نشر فوریه 16, 2007
مجموع صفحات ١٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

شماره نهم خبرنامه تحقیقاتی در ثور 1385 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x