ایجاد شغلهای باکیفیت بیشتر و دارای معاش ثابت بمنظور بهبود معیشتها و ثابت سیاسی

ایجاد شغلهای باکیفیت بیشتر و دارای معاش ثابت بمنظور بهبود معیشتها و ثابت سیاسی

Back

نکات برجسته

نویسندگان پالا کانتور, استیفن شوت
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 01, 2007
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
دسترسی ناکافی به اشتغال منشآ عمده آسیب پذیری برای طبقه فقیر شهری افغانستان و یک منبع محتمل بی ثباتی برای دولت به شمار میرود. این پالیسی نامه سطح عواید اعضای مختلف خانواده، و چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی استراتژیهای بسیج کاری و در نتیجه چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی تامین معیشت درازمدت آن خانواده را مورد بررسی قرار میدهد.

فلتر جستجو

to


x