پیشرفت؟ بررسی اصلاحات اداره عامه در افغانستان

پیشرفت؟ بررسی اصلاحات اداره عامه در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان سارا لیستر
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 03, 2006
مجموع صفحات ١٨
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
اصلاحات موفقانه اداره عامه در افغانستان جهت اعتبار و مـشروعیت دولـت حایز اهمیت است. در اســتراتیژی موقــت انکــشاف ملــی افغانــستان ( (ANDS-I و توافقنامــه افغانستان، که هر دو سند در ماه جنوری 2006 (جدی 1384) به نشر رسید، حکومت افغانستان و نهاد های تمویل کننده بین المللی شاخص های را برای چالش های که در برابر روند اصلاحات اداره عامه موجود است، طرح ریـزی نمودند. با این همه، تا حال روند اصلاحات آهـسته و مـشکل آفـرین بـوده است و برنامـه اصـلاحات اداره عامـه کـه از اواسـط سـال 2002 مـیلادی (واسط 1381) در جریان بوده است مورد انتقاد وزرا، دیگر مقامات حکومتی و نهاد های تمویل کننده قرار داشته است. حتی بعضی ها پیشنهاد نمودنـد تـا برنامه اصلاحات اداره عامه متوقف گردد.

فلتر جستجو

to


x