1384 – از الف تا یا : کتاب راهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه پنجم

1384 – از الف تا یا : کتاب راهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه پنجم

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
زبان دری
تاریخ نشر مارس 02, 2007
مجموع صفحات ٢۴٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
هدف ازنسخه پنجم از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان بالا بردن فهم کُلی فعالین، ساختار ها و پروسه های دولتی مربوط به تلاش های کمک و بازسازی در افغانستان است. این راهنما، فهرست گسترده ی از اصطلاحات مربوط به کمک و مساعدت ها؛ مرور کلی نظام دولت در افغانستان؛ سلسله ی از نقشه های شهر ها و کشور؛ اسناد اصلی مهم، و راهنمای بسیط ِ از آدرس ها و تماس هایی را فراهم می سازد که شامل ادارات دولتی، موسسات غیر دولتی، تمویل کنندگان، و فعالین بین المللی می گردد.  این کتاب هر سال نشر میگردد.

فلتر جستجو

to


x