خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 11

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 11

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2007
مجموع صفحات ٢۵
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این شماره ۱۲-۱۱ خبرنامه تحقیقاتی است که در میزان /جدی ۱۳۸۵ نشر گردید.

فلتر جستجو

to


x