کمک به دولت؟ مساعدت بین المللی و تناقض دولت سازی در افغانستان

کمک به دولت؟ مساعدت بین المللی و تناقض دولت سازی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان همیش نیکسون
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 01, 2007
مجموع صفحات ١۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این توضیح نامه روابط میان کمک های خارجی، دولت سازی و بحرانی را که متوجه افغانستان است بررسی میکند. تاثیرات کمک را تا اکنون تحلیل نموده و پیشنهاداتی را برای عملکرد های آینده دولت و تمویل کنندگان ارائه میکند.

فلتر جستجو

to


x