کمک به دولت؟ مساعدت بین المللی و تناقض دولت سازی در افغانستان

کمک به دولت؟ مساعدت بین المللی و تناقض دولت سازی در افغانستان

Back

Highlights

Authors همیش نیکسون
Type مقاله اجمالی
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication ژوئن 01, 2007
Total Pages ١۶
Available In English | پشتو | دری
Description
این توضیح نامه روابط میان کمک های خارجی، دولت سازی و بحرانی را که متوجه افغانستان است بررسی میکند. تاثیرات کمک را تا اکنون تحلیل نموده و پیشنهاداتی را برای عملکرد های آینده دولت و تمویل کنندگان ارائه میکند.

SEARCH FILTER

to


x