دولت ته مرسته؟ په افغانستان کې نړیوالې مرستې او د دولت جوړونې توپیرونه

دولت ته مرسته؟ په افغانستان کې نړیوالې مرستې او د دولت جوړونې توپیرونه

Back

Highlights

Authors همیش نیکسون
Type توضیحی پاڼه
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication جون 01, 2007
Total Pages ١٨
Available In English | پشتو | دری
Description

دغه توضیح پاڼه د بهرنیو مرستو، دولت جوړونې او هغه کړکیچ تر مینځ اړیکې راسپړی چې افغانستان اوس مهال ورسره مخامخ دی.  دا تر ننه پورې  د مرستو د اغیزمنتوب شننه کوی او د افغان حکومت او مرستندویه ټولنو له خوا د راتلونکو کړنو لپاره یو لړ وړاندیزونه کوی.

SEARCH FILTER

to


x