ایجاد سیستمهای حمایت اجتماعی برای فقرای شهری بمنظور کاهش اتکای آنها به شبکه های اجتماعی و آسیب پذیری

ایجاد سیستمهای حمایت اجتماعی برای فقرای شهری بمنظور کاهش اتکای آنها به شبکه های اجتماعی و آسیب پذیری

Back

نکات برجسته

نویسندگان استیفن شوت, براندی باور
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 15, 2007
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این پالیسی نامه به بحث در این مورد میپردازد که خانواده های شهری تا چه میزان متمایل اند که بر روابط اجتماعی تکیه کنند؛ و اینکه چطور این شبکه ها در نجات مردم از فقر کافی نمیباشند. این مسئله، پیشنهاداتی از قبیل ایجاد سیستم های حمایت اجتماعی نهادینه شده در جای مناسب ارائه میکند.

فلتر جستجو

to


x