برنامه ها و سیاستگذاریهای توسعه جهت کمک به خانواده های فقیر شهری در اجتناب از قرض و پس انداز ها برای آینده

برنامه ها و سیاستگذاریهای توسعه جهت کمک به خانواده های فقیر شهری در اجتناب از قرض و پس انداز ها برای آینده

Back

Highlights

Authors استیفن شوت, براندی باور
Type پالیسی نامه
Theme مصئونیت اجتماعی
Language دری
Date of Publication می 05, 2007
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
این پالیسی نامه به اینکه افغانهای نه چندان فقیری که در شهر های بزرگ زندگی میکنند چگونه به کسب در آمد می پردازند، چگونه عواید شانرا خرج میکنند و همچنین به نمونه های اعتبار و پس انداز های آنان توجه دارد.

SEARCH FILTER

to


x