برنامه ها و سیاستگذاریهای توسعه جهت کمک به خانواده های فقیر شهری در اجتناب از قرض و پس انداز ها برای آینده

برنامه ها و سیاستگذاریهای توسعه جهت کمک به خانواده های فقیر شهری در اجتناب از قرض و پس انداز ها برای آینده

Back

نکات برجسته

نویسندگان استیفن شوت, براندی باور
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 05, 2007
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این پالیسی نامه به اینکه افغانهای نه چندان فقیری که در شهر های بزرگ زندگی میکنند چگونه به کسب در آمد می پردازند، چگونه عواید شانرا خرج میکنند و همچنین به نمونه های اعتبار و پس انداز های آنان توجه دارد.

فلتر جستجو

to


x