مسکن های غیر قانونی را قانونی بسازید تا به خانواده های فقیر حق تقاضای خدمات اساسی را بدهید

مسکن های غیر قانونی را قانونی بسازید تا به خانواده های فقیر حق تقاضای خدمات اساسی را بدهید

Back

نکات برجسته

نویسندگان استیفن شوت, براندی باور
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 06, 2007
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

پالیسی نامه هذا به دسترسی به زمین قانونی و ارائه خدمات توجه زیاد می نماید و پیشنهاداتی راجع به چگونگی تطبیق سیاست های ارضی شهری و روشهای ارائه خدمات با شرایط در حال تغییر شهر های افغانستان ارائه میکند تا شهر نشینان افغانستان را برای رهایی از فقر یاری کند.

فلتر جستجو

to


x