کمک های هدفمند برای خانواده های کم دسترس به شغلهای متنوع و دارای عواید بهتر

کمک های هدفمند برای خانواده های کم دسترس به شغلهای متنوع و دارای عواید بهتر

Back

نکات برجسته

نویسندگان استیفن شوت, براندی باور
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 07, 2007
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

پالیسی نامه هذا سطح عواید اعضای مختلف خانواده و چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی استراتژی های بسیج کاری و در نتیجه چگونگی تاثیر گذاری آن بر روی تامین معیشت درازمدت آن خانواده را مورد بررسی قرار میدهد.

فلتر جستجو

to


x