مسئله منافع: جندر و سیاست حضور در ولسی جرگه افغانستان

مسئله منافع: جندر و سیاست حضور در ولسی جرگه افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا وردزورت
تایپ کردن مقاله مسأله محور
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشریه جوزا ۲۰, ۱۳۸۶
مجموع صفحات ۵٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این نشریه بحث میکند که نمایندگی از منافع زنان در ولسی جرگه اندک است زیرا فقط 27 فیصد از اعضای 249 نفری ولسی جرگه را زنان تشکیل میدهند.

فلتر جستجو

to


x