مسئله منافع: جندر و سیاست حضور در ولسی جرگه افغانستان

مسئله منافع: جندر و سیاست حضور در ولسی جرگه افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا وردزورت
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 10, 2007
مجموع صفحات ۵٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این نشریه بحث میکند که نمایندگی از منافع زنان در ولسی جرگه اندک است زیرا فقط 27 فیصد از اعضای 249 نفری ولسی جرگه را زنان تشکیل میدهند.

فلتر جستجو

to


x