بازگشت یا ماندن: سردرگمی نسل دوم افغان ها در پاکستان

بازگشت یا ماندن: سردرگمی نسل دوم افغان ها در پاکستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان مامیکو سایتو, پامیلا هانت
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 02, 2007
مجموع صفحات ۶٧
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این مطالعه موضوعی بر نسل دوم افغانها در پاکستان تمرکز مینماید.

فلتر جستجو

to


x