بازگشت یا ماندن: سردرگمی نسل دوم افغان ها در پاکستان

بازگشت یا ماندن: سردرگمی نسل دوم افغان ها در پاکستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان مامیکو سایتو, پامیلا هانت
تایپ کردن مطالعه موردی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشریه جولای 02, 2007
مجموع صفحات ۶٧
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این مطالعه موضوعی بر نسل دوم افغانها در پاکستان تمرکز مینماید.

فلتر جستجو

to


x