دانستن سطح متغیر کشت کوکنار در افغانستان: شواهد از کار ساحوی

دانستن سطح متغیر کشت کوکنار در افغانستان: شواهد از کار ساحوی

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد, آدم پین
تایپ کردن پالیسی نامه
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشریه اسد ۱۱, ۱۳۸۶
مجموع صفحات ٢٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این توضیح نامه تغییر سطح کشت کوکنار در افغانستان را که نیاز به شناسایی نقش چند فعالیتی کشت کوکنار در معیشت خانواده های روستایی افغان دارد، بحث میکند.

فلتر جستجو

to


x