خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 15 و 16

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 15 و 16

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 19, 2008
مجموع صفحات ٣١
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این نسخه  شماره 15 میزان/جدی 1386 خبرنامه تحقیقات افغانستان میباشد

فلتر جستجو

to


x