محبت، ترس و تربیت: خشونت همه روزه بالای اطفال در خانواده های افغان

محبت، ترس و تربیت: خشونت همه روزه بالای اطفال در خانواده های افغان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دوبرا ج. سمیت
تایپ کردن مقاله مسأله محور
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشریه ثور ۱۸, ۱۳۸۶
مجموع صفحات ۶۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این گزارش روی خشونت بالای اطفال در کانون خانواده ها بحث میکند  و توجه ان بالای خشونت های عادی مانند خشونت های همه روزه که بخشی از زندگی مردم را احتوا می کند می باشد.

فلتر جستجو

to


x