محبت، ترس و تربیت: خشونت همه روزه بالای اطفال در خانواده های افغان

محبت، ترس و تربیت: خشونت همه روزه بالای اطفال در خانواده های افغان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دوبرا ج. سمیت
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر می 08, 2007
مجموع صفحات ۶۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این گزارش روی خشونت بالای اطفال در کانون خانواده ها بحث میکند  و توجه ان بالای خشونت های عادی مانند خشونت های همه روزه که بخشی از زندگی مردم را احتوا می کند می باشد.

فلتر جستجو

to


x