د الف څخه تر یا : دافغانستان لپاره مرستندوی لارښود دشپږمې ګڼې ژباړه –

د الف څخه تر یا : دافغانستان لپاره مرستندوی لارښود دشپږمې ګڼې ژباړه –

Back

Highlights

Authors د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
Type کتاب
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication جولای 01, 2008
Total Pages ٢۴۴
Available In English | پشتو | دری
Description

د الف څخه تر یا د لارښود  د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د اصطلاحاتو، جوړښتونو، میکانیزمونو او د همغږو کوونکو او د افغانستان د حکومت د بیا رغونې د هڅولپاره یو مخکښه  او مهم لارښود دی. ددې لارښود موخه  په هیواد کې د بیا رغونې مرستو پورې اړوند د اصطلاحاتو د یوې ګډې  ټولګې او ګډ درک تضمین دی.  د اصطلاحاتو پر ټولګې او د مهمو مرستندویه ادارو  د جوړښتونو په هکله د معلوماتو تر څنګ نوموړی لارښود  په هیواد کې د بوختو مرستندویه فعالینو سره د اړیکو د اسانتیا په موخه نقشې او د پتو او اړیکو یو بشپړ لارښود په ځان کې رانغاړی.  ددې لارښود نوې ګڼه هر کال خپریږی.

SEARCH FILTER

to


x