حکومت سازی محلی در افغانستان

حکومت سازی محلی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان همیش نیکسون
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 09, 2008
مجموع صفحات ٨٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

از سال 2004 بدینسو دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش بیش از پیش آگاه گردیده اند که پیامد ها و چالش های که حکومتداری محلی را در افغانستان احاطه میکنند، در راستای انکشاف ملی، ثبات و امنیت پر اهمیت می باشند. این نشریه موضوعی موضوعات عمده که میانجیگریهای حکومت سازی را به سطح محلی و همچنان تاثیرات و پیامد های آنها را برای برنامه ریزی حکومتداری فعلی و آینده متاثر میسازد مشخص تحلیل و تجزیه مینماید.

فلتر جستجو

to


x