مدیریت آب، مالداری و اقتصاد وتریاک: چگونگی جریان آب: نوع شناسی سیستم های آبیاری درافغانستان

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد وتریاک: چگونگی جریان آب: نوع شناسی سیستم های آبیاری درافغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان باب راوت
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 15, 2008
مجموع صفحات ٨٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این گزارش نوع شناسی ای از سیستم های آبیاری در افغانستان توسعه و ارائه داده و برای بالا بردن سطح آگاهی در باره شیوه های آبیاری بمنظور بهبود عملکرد و حاصلدهی سیستم درنظر گرفته شده است. همچنین این گزارش بر آن است تا در زمینه ارتباط میان سیستم های آبیاری و ثبات معیشت ها، معلوماتی در اختیار افراد درگیر در احیا سیستم آبیاری و مدیریت منابع طبیعی قرار دهد.

فلتر جستجو

to


x