خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 18

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 18

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 14, 2008
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

شماره 18 خبرنامه تحقیقاتی در اسد/ سنبله 1387 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x