انتخابات 1388 : چالش های فنی و محیطی علیه پیاده کردن دموکراسی در افغانستان

انتخابات 1388 : چالش های فنی و محیطی علیه پیاده کردن دموکراسی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان گرانت کیپین
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 29, 2009
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این گزارش آماده گی ها را برای انتخابات سال 1388 و 1389 نشان میدهد و بر پروسه های فنی و زمینه ای تمرکز می نماید. نشریه مذکور بر فعالان عمده در راستای انتخابات شناسایی میکند.

فلتر جستجو

to


x