عدم موفقیت ؟: مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان

عدم موفقیت ؟: مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد, آدم پین
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 25, 2015
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این توضیح نامه به بحث این موضوع می پردازد که برای درک واقعی که چه چیزی تغییرات پایداری را در صنعت کوکنار افغانستان ببار می آورد باید وسایل ایجاد شود که تلاش های مبارزه علیه مواد مخدر بررسی گردد.

فلتر جستجو

to


x