خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 19

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 19

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 08, 2008
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

نسخه 19 خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در عقرب/قوس 1387 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x