تصامیم، علایق و تنوع: رسوم ازدواج در افغانستان

تصامیم، علایق و تنوع: رسوم ازدواج در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دوبرا ج. سمیت
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 01, 2004
مجموع صفحات ٩٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

تصامیم، علایق و تنوع یکی از مجموعه گزارشاتی است که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت مطالعه روابط خانوادگی و خشونتهای خانوادگی در افغانستان تهیه گردیده است.

فلتر جستجو

to


x