خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 20

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 20

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر مارس 04, 2009
مجموع صفحات ٢٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

شماره 20 خبرنامه تحقیقاتی در دلو/ حوت 1387 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x