بازتاب ها د مورد اعلامیه پاریس و موثریت کمک ها در افغانستان

بازتاب ها د مورد اعلامیه پاریس و موثریت کمک ها در افغانستان

Back

Highlights

Authors ربیکا رابرتس
Type مقاله بحث محور
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication ژوئن 12, 2009
Total Pages ١١
Available In English | پشتو | دری
Description

کمک به افغانستان برای غیر موثر بودنش تحت انتقاد قرار گرفته است. این نشریه جدید از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بحث می کند که اگرچه اصول توافقنامه پاریس سال 1384 در مورد موثریت کمک ها با ارزش اند، چارچوب جهت تضمین موثریت کمک ها در افغانستان ناکافی می باشد.

SEARCH FILTER

to


x