بازتاب ها د مورد اعلامیه پاریس و موثریت کمک ها در افغانستان

بازتاب ها د مورد اعلامیه پاریس و موثریت کمک ها در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ربیکا رابرتس
نوع نشریه مقاله بحث محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 12, 2009
مجموع صفحات ١١
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

کمک به افغانستان برای غیر موثر بودنش تحت انتقاد قرار گرفته است. این نشریه جدید از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بحث می کند که اگرچه اصول توافقنامه پاریس سال 1384 در مورد موثریت کمک ها با ارزش اند، چارچوب جهت تضمین موثریت کمک ها در افغانستان ناکافی می باشد.

فلتر جستجو

to


x