په افغانستان کې د پاریس د اعلامیې او د مرستو د اغیزمنتوب په هکله غبر ګونونه

په افغانستان کې د پاریس د اعلامیې او د مرستو د اغیزمنتوب په هکله غبر ګونونه

Back

Highlights

Authors ربیکا رابرتس
Type بحث پاڼه
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication جون 01, 2009
Total Pages ١۵
Available In English | پشتو | دری
Description
د مرستې د اغیزمنتوب مساله د افغانستان د حکومت،  نړیوالې ټولنې او د پراختیا په برخه کې د نورو فعالانو د اجنداوو  په سر کې ځای لری له دې سره سره،  د مرستو نه اغیزمنتوب تر ډیره حده تر نیوکو لاندې دی.  دغه رپوټ استدلال کوی چې سره له  دې چې د مرستو د اغیزمنتوب په هکله د  پاریس د اعلامیې اصول ارزښتناک دی  خو دهغه کاری چوکاټ چې د مرستو اغیزمنتوب په افغانستان کې تضمین کړی بسیا نه دی

SEARCH FILTER

to


x