منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

Back

نکات برجسته

نویسندگان الن روی, کولین دیچمپس
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 28, 2016
مجموع صفحات ۵٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

هدف عمومی این نشریه اینست تا بتواند منازعات مربوط به زمین را به صورت منصفانه، موثر و قانونی حل و فصل و یا در حل و فصل آن همکاری نماید

فلتر جستجو

to


x