استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

Back

Highlights

Authors کای ویگیریچ
Type مقاله مسأله محور
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication ژانویه 28, 2016
Total Pages ٧٨
Available In English | پشتو | دری
Description

این نشریه هدفمند است تا پالیسی های فعلی برای مدیریت منابع آب را ترکیب و تحلیل نماید و ترتیب و بکارگیری یافته هایش جهت بررسی فرصت ها و چالش های استفاده از نهاد هیا اجتماع در چوکات ساختار های رسمی مدیریت حقابه ها.

SEARCH FILTER

to


x