استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

Back

نکات برجسته

نویسندگان کای ویگیریچ
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 28, 2016
مجموع صفحات ٧٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این نشریه هدفمند است تا پالیسی های فعلی برای مدیریت منابع آب را ترکیب و تحلیل نماید و ترتیب و بکارگیری یافته هایش جهت بررسی فرصت ها و چالش های استفاده از نهاد هیا اجتماع در چوکات ساختار های رسمی مدیریت حقابه ها.

فلتر جستجو

to


x