د اوبو کړنلاره سیمه ییزو واقعیتونو ته ځواب وایی

د اوبو کړنلاره سیمه ییزو واقعیتونو ته ځواب وایی

Back

Highlights

Authors کای ویګریچ
Type موضوع پاڼه
Theme د طبیعی زیرمو مدیریت
Language پښتو
Date of Publication مارچ 31, 2009
Total Pages ٨٠
Available In English | پشتو | دری
Description
افغانستان هڅه کوی څو د اوبو د مدیریت نړیوالې وړاندیز شوې پالیسۍ پلې کړی. د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې دغه رپوټ د اوبو د سکټور د ستراتیژۍ او د اوبو د قانون بیلابیلې افغانی مسودې  او دا چې څرنګه دغه مسودې نړیوال وړاندیزونه اغیزمنوی راسپړی.  او په پای دغه رپوټ . نوموړې مسودې د  اوبو د مدیریت له ځایی دود سره پرتله کوی

SEARCH FILTER

to


x