روش انتصابی مرکب از انضباط و صوابدید پالیسی های انتصاب پست های عالیرتبه در ولایات

روش انتصابی مرکب از انضباط و صوابدید پالیسی های انتصاب پست های عالیرتبه در ولایات

Back

نکات برجسته

نویسندگان آدم پین
نوع نشریه مقاله بحث محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 13, 2009
مجموع صفحات ١٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
طی سال های اخیر نیاز برای حکومت بهبود یافته در افغانستان خیلی شدیدتر گردیده است. دانستن شیوه های متفاوت انتخاب والی ها و ولسوال ها، و نفوذ های مختلف که بالای این روند تاثیر دارد مهم است اگر این راه ها حکومتداری را در کل پیشرفت داده بتوانند. این نشریه جدید بحث از جانب واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این موضوع را بررسی می کند، با ارزیابی عملکرد های موجوده استخدام و پیشنهاد یک تعداد راه های که این روند بتواند پیشرفت کند با تغییرات در تاکید که به اجرای آن لازم است.

فلتر جستجو

to


x