پالیسی سازی در زمینه انکشاف زراعت در افغانستان

پالیسی سازی در زمینه انکشاف زراعت در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان آدم پین
نوع نشریه چکیده
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 27, 2009
مجموع صفحات ١٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
توضیح نامه هذا به وسیله وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛ و احیا و انکشاف دهات به بررسی پالیسی سازی در سکتور انکشاف زراعت و دهات در افغانستان می پردازد.تحقیق مذکور بین سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ انجام شده است.

فلتر جستجو

to


x