برخورد با پدیده کار اطفال در افغانستان

برخورد با پدیده کار اطفال در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان آماندا سیم
نوع نشریه چکیده
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 01, 2009
مجموع صفحات ١۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
پدیدهء "کار اطفال" یا (Child labor) در افغانستان یکی از موضوعاتی است که باعث نگرانی روز افزون در این کشور میگردد. بر اساس تخمین های اخیر چنین معلوم میگردد که از هر چهار طفل افغان یک نفر (بین سنین ۷ تا ۱۴ سال) به نحوی از انحاء مشغول فعالیت های کاری می باشند. از انجام تحقیق کیفی (مصاحبه ها و گفتگو های تفصیلی) با خانواده های که اطفال شان را وادار به کار میسازند چنین نتیجه بدست آمد که فقر و تنگدستی تنها عامل بوجود آمدن پدیدهء "کار اطفال" در جامعه نبوده و عوامل دیگری مثل شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز روی این پدیده تأثیر گذار اند؛ زیرا این تحقیق نشان داد که برعلاوهء خانواده های که واقعأ نیازمند اند تا اطفال شان را وادار به کار نموده و از پول بدست آمده امرار حیات نمایند، خانواده های نیز اند که از لحاظ اقتصادی نیاز مبرم به این موضوع ندارند تا اطفال شان را مجبور به کار کردن نمایند. پس، به جز از اقتصاد، چه عوامل دیگر اجتماعی و فرهنگی باعث زنده نگهداشتن پدیدهء "کار اطفال" میگردد؟ این تحقیق میکوشد تا جواب قناعت بخش برای این سؤال را دریابد تا بتواند با استفاده از نتایج بدست آمده، زمینه های عملی سازی آن را در پالیسی ها مورد توجه قرار دهد.

فلتر جستجو

to


x