خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 21

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 21

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تایپ کردن خبرنامه
موضوع A woman’s life: Shefa Khana, Maaina Khana and Ashpaz Khana (Hospital, Clinic, and Kitchen)
زبان دری
تاریخ نشریه سرطان ۱۹, ۱۳۸۶
مجموع صفحات ١٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

شماره 21 خبرنامه در جوزا/ سرطان 1388 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x