خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 21

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 21

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تایپ کردن خبرنامه
موضوع Project Manager - GCRF Drugs and (dis)order: Building sustainable peacetime economies in the aftermath of war
زبان دری
تاریخ نشریه سرطان ۱۹, ۱۳۸۶
مجموع صفحات ١٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

شماره 21 خبرنامه در جوزا/ سرطان 1388 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x