مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک فرصتهای برای رشد زراعت به نفع فقرا

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک فرصتهای برای رشد زراعت به نفع فقرا

Back

نکات برجسته

نویسندگان لورن فلیمینگ, الن روی
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر می 25, 2009
مجموع صفحات ۵٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
تحقیق حاضر، یافته ها و توصیه های حاصل از ۳ سال تحقیق انجام شده توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را تحت عنوان پروژه "تحقیق موضوعی – کاربردی در مدیریت آب، مالداری و اقتصاد مواد مخدر" جمع آوری و یکجا نموده است. این پروژه توسط کمیسیون اروپا تمویل گردیده و این تحقیق مستقیمآ بر اساس یافته های تحقیق ارایه شده در سال اول و دوم مقالات تلفیقی تحقیق موضوعی کاربردی در مدیریت آب، مالداری و اقتصاد مواد مخدر ساخته شده است.

فلتر جستجو

to


x