خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 22

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 22

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تایپ کردن خبرنامه
موضوع A woman’s life: Shefa Khana, Maaina Khana and Ashpaz Khana (Hospital, Clinic, and Kitchen)
زبان دری
تاریخ نشریه سنبله ۱۱, ۱۳۸۸
مجموع صفحات ٣٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
شماره  22 خبرنامه در اسد/ سنبله 1388 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x