خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 22

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 22

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 02, 2009
مجموع صفحات ٣٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
شماره  22 خبرنامه در اسد/ سنبله 1388 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x