نگاهی ژرف بر پروسه قانون سازی و پالیسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع

نگاهی ژرف بر پروسه قانون سازی و پالیسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 17, 2009
مجموع صفحات ١٣
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در حمل سال ۱۳۸۸ خبر قانون احوال شخصیه اهل تشیع که شامل تعداد زیادی از ماده های بود که حقوق زنان اهل تشیع را محدود ساخته بود در مطبوعات بین المللی پخش شد که سبب تحریک واکنش شدید از جانب سهمداران متفاوت گردید. تحقیق مذکور در تلاش ارزیابی جهت دیگر این قضیه بود که عبارت از آغاز، آماده گی و تصویب این قانون در پارلمان میباشد. هدف این مطالعه این بوده است که مشخص کند که تجربه مذکور در مورد قانون سازی در افغانستان بعد از معاهده بن و فرهنگ سیاسی و ظرفیتی در اطراف آن چه چیزی را ارائه می کند. پاسخ دهنده گان شامل اعضای پارلمان، علمای اهل تشیع، نماینده گان جامعه مدنی، زنان شیعه مذهب که علیه این قانون مظاهره براه انداخته بودند، قاضی ستره محکمه و نماینده گان رسانه های مستقل، جامعه بین المللی و وزارت عدلیه می شود.

فلتر جستجو

to


x