نگاهی ژرف بر پروسه قانون سازی و پالیسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع

نگاهی ژرف بر پروسه قانون سازی و پالیسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع

Back

Highlights

Authors واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
Type مقاله مسأله محور
Theme قانون اساسی
Language دری
Date of Publication ژوئن 17, 2009
Total Pages ١٣
Available In English | پشتو | دری
Description
در حمل سال ۱۳۸۸ خبر قانون احوال شخصیه اهل تشیع که شامل تعداد زیادی از ماده های بود که حقوق زنان اهل تشیع را محدود ساخته بود در مطبوعات بین المللی پخش شد که سبب تحریک واکنش شدید از جانب سهمداران متفاوت گردید. تحقیق مذکور در تلاش ارزیابی جهت دیگر این قضیه بود که عبارت از آغاز، آماده گی و تصویب این قانون در پارلمان میباشد. هدف این مطالعه این بوده است که مشخص کند که تجربه مذکور در مورد قانون سازی در افغانستان بعد از معاهده بن و فرهنگ سیاسی و ظرفیتی در اطراف آن چه چیزی را ارائه می کند. پاسخ دهنده گان شامل اعضای پارلمان، علمای اهل تشیع، نماینده گان جامعه مدنی، زنان شیعه مذهب که علیه این قانون مظاهره براه انداخته بودند، قاضی ستره محکمه و نماینده گان رسانه های مستقل، جامعه بین المللی و وزارت عدلیه می شود.

SEARCH FILTER

to


x