بسوی دموکراسی افغانی؟ تجسس نگرش ها در مورد دموکراسی سازی در افغانستان

بسوی دموکراسی افغانی؟ تجسس نگرش ها در مورد دموکراسی سازی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا لارسن
نوع نشریه مقاله بحث محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 11, 2009
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
با وجود این همه توجه که به انتخابات بحث بر انگیز افغانستان مبذول گردید، سوال مهمی هنوز بدون پرسش باقی مانده، سوال مذکور اینست که افغانان در مورد دموکراسی چه فکر می کنند؟ این سوال عمیقاً مربوط به آینده افغانستان می گردد و موضوع اساسی گزارش جدید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را تشکیل می دهد.

فلتر جستجو

to


x