د یوې افغانی ډموکراسۍ په لور ؟په افغانستان کې د ډموکراتیک کولو د مفهوم سپړل

د یوې افغانی ډموکراسۍ په لور ؟په افغانستان کې د ډموکراتیک کولو د مفهوم سپړل

Back

Highlights

Authors انالارسن
Type بحث پاڼه
Theme حکومتولی او سیاسی اقتصاد
Language پښتو
Date of Publication سپتمبر 02, 2009
Total Pages ٣٣
Available In English | پشتو | دری
Description
سره له ټوله پامه چې د افغانستان بحث پارونکو ټاکنو ته اړول شوې وو، یوه مهمه پوښتنه همداسې نه پوښتل شوې پاتې ده: افغانان د ډیموکراسۍ په هکله څه فکر کوی؟ دغه پوښتنه په ژوره توګه د افغانستان راتلونکې پورې اړونده ده او دافغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې ددغه راپور په زړه کې پرته ده

SEARCH FILTER

to


x