خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 23

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره 23

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه خبرنامه
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2010
مجموع صفحات ١٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این شماره خبرنامه مربوط به عقرب/ قوس 1388 میباشد.

فلتر جستجو

to


x