د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه، ۲۳ ګڼه

د افغانستان د څیړنې خبرپاڼه، ۲۳ ګڼه

Back

Highlights

Authors د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
Type خبر لیک
Language پښتو
Date of Publication جنوری 01, 2010
Total Pages ١٢
Available In English | پشتو | دری
Description

دا د افغانستان د څیړنیزې خبر پاڼې ۲۳مه ګڼه ده چې د ۱۳۸۸ کال د تلې په میاشت کې خپره شوې ده.

SEARCH FILTER

to


x