سیستم همه جانبه عدالت برای افغانستان

سیستم همه جانبه عدالت برای افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دوبرا ج. سمیت, جی لامی
تایپ کردن پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشریه حمل ۱۱, ۱۳۸۹
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
پالیسی نامه هذا مطالعات موضوعی سیستم حل منازعات محلی(community-based dispute resolution)  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را همراهی می کند، مطالعات موضوعی در این رابطه معلومات و تحلیل های مفصل را از تحقیق مذکور ارائه می کند.

فلتر جستجو

to


x