سیستم همه جانبه عدالت برای افغانستان

سیستم همه جانبه عدالت برای افغانستان

Back

Highlights

Authors دوبرا ج. سمیت, جی لامی
Type پالیسی نامه
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication مارس 31, 2010
Total Pages ۴
Available In English | دری
Description
پالیسی نامه هذا مطالعات موضوعی سیستم حل منازعات محلی(community-based dispute resolution)  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را همراهی می کند، مطالعات موضوعی در این رابطه معلومات و تحلیل های مفصل را از تحقیق مذکور ارائه می کند.

SEARCH FILTER

to


x