بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان AREU
تایپ کردن جزوه معلوماتی
موضوع بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان
زبان دری
تاریخ نشریه حمل ۱۵, ۱۳۸۹
مجموع صفحات ٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

بروشور واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در 1388 نشر گردید در مورد استراتژی تحقیق این اداره، رویداد ها، کتابخانه معلومات ارائه میکند.

فلتر جستجو

to


x