Ongoing Research Projects

تلاش سه بعدی تحقیق در بخش های ضروری مدیریت منابع طبیعی

د افغانستان په کابل ښار کې د کورنیو بیځایه شویو هلکانو او نجونو ترمنځ د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي پراختیا.

د طبیعي زېرمو د سرچنیو د مدیریت په اړینو برخو کې د څېړنې درې اړخیزه هڅه

(IMAGES) د نارینه او جنسیتي برابروالي نړیواله سروی

Three-pronged research effort into essential areas of Natural Resources Management (NRM)

International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)

(IMAGES) سروی مردان و برابری جنسیتی بین المللی

Afghanistan Constitutional Law Research and Dialogues Series

(د افغانستان په تړاو د حکومتولۍ فوروم (بحث څای

مجمع حکومتداری افغانستان

Governance Forum Afghanistan (Govern4Afg)

ګټه اخیستونکي او د پالیسیو راټولول – افغانستان

طرف های ذینفع و ترسیم نمودار کامل پالیسی- افغانستان

Stakeholder and policy mapping – Afghanistan

د انسان قاچاق

قاچاق انسان

Human Trafficking

د خوندي معیشت د څیړنې کنسرسیوم

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

د الف څخه تر يا

از الف تا یا

A to Z Guide

Completed Researchs

2004-10 د افغانستان په پارلماني او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو ګډون

نماینده حکومت

دحکومت استازي

مدیریت آب و منابع طبیعی در حوزه دریایی پنج آمو

خصوصیات مردانگی و تاثیرات آن بالای برابری جنسیتی در افغانستان

افغان نارینتوب او په افغانستان کې پر جنسیتي برابرۍ باندې یې اغیزې

Prevalence of Gender Based Violence among Internally Displaced boys and girls in Kabul City, Afghanistan

د طبیعی سرچینو مدیریت

When Will Transitional Justice in Afghanistan Become a Part of the Transitional Decade?

د اوبو مدیریت او د مالدارۍ او تریاکو اقتصاد

په سیمه ییزه حکومتولۍ کې پرمختیاوې: موجود او عیني واقعیتونه

افغانستان، راتلونکي ته کتنه: د بن د ۲۰۱۱ کال کنفراس لپاره د څېړنې لنډیز

افغانستان، راتلونکي ته کتنه: د بن د ۲۰۱۱ کال کنفراس لپاره د څېړنې لنډیز

چشم انداز آیندۀ افغانستان: مشروح تحقیقات برای کنفرانس بن ۲۰۱۱

د غیر رسمي کارکوونکو لپاره ټولنیز ملاتړ: په اسیا کې له ټولنیز انسجام ملاتړ

د ښځو اقتصادی پیاوړتیا د معلوماتو ارزونه او له وضعی سره سم تحلیل

افغانستان د اساسي قانون په تړاو د څېړنې او بحث لړۍ

تحقیق روی حقوق اساسی و سلسله ای از گفتگوها

د کلیوالي معیشت امنیت او د کوکنارو ډینامکونه – د عوایدو له تنوع او د کوکنارو د کرکیلي له ختمېدو څخه ملاتړ

امنیت معیشت روستایی و فعل و انفعالات کشت کوکنار- حمایت از تنوع منابع عایداتی و گذار از اقتصاد کوکنار

Rural Livelihood Security and Opium Poppy Dynamics – Supporting Income Diversification and Transition Out of Opium Poppy

د معیشتي سیستم پر بنسټ د غنمو په برخه کې د جنسیتي نورمونو، ماموریت او نوښتونو موضوعي څېړنه

قضایای مطالعاتی قواعد جنسیتی، عاملیت و خلاقیت در سیستم های معیشتی گندم محور

Case studies of gender norms, agency and innovation in wheat based livelihood systems

د ښځو د رهبرۍ پراختیا

توسعۀ رهبری زنان

Women’s Leadership Development

د افغانستان په لیسو کې سیاسي فعالیتونه

جامعه شناسی و فعالیت سیاسی لیسه ها در افغانستان

Sociology and Politics of High Schools Activism in Afghanistan

د ځمکې مدیریت د ارزونې چوکاټ

چهارچوب ارزیابی مدیریت زمین درافغانستان

Land Governance Assessment Framework (LGAF)

Governance and Political Economy

د بلخ اقتصاد د انتقال په پړاو کې

اقتصاد بلخ در دوره انتقال

Balkh’s Economy in Transition

د افغانستان څیړنیزه خبر پاڼه

سیاسي اقتصاد

خبرنامه تحقيقات افغانستان

د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

Afghanistan National Development Strategy

Sociology and Politics of High Schools Activism in Afghanistan

Women’s Leadership Development

Afghan Masculinities and its impact on Gender Equality in Afghanistan

Stakeholder and policy mapping – Afghanistan

د افغانستان د اساسي قانون د تحلیل او پرهغه باندې بحث

بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان

The Afghan Constitutional Analysis and Dialogues

د خوندي معیشت د څیړنې کنسرسیوم

کنسرسیوم تحقیقات معیشت مصون

Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC)

جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان

Mapping Women’s Economic Activity in Afghanistan

حمایت اجتماعی برای کارکنان غیررسمی/اشخاص دارای شغل آزاد: حمایت از انسجام اجتماعی در آسیا

Social Protection for Informal Workers: Supporting Social Inclusion in Asia

Afghanistan Looking Ahead: Research Briefs for the 2011 Bonn Conference

اشتراک و سهم گیری زنان در انتخابات پارلمانی و شورای های ولایتی 1389-1383

Women’s Participation in Parliamentary and Provincial Elections, 2004-10

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک

Water Management, Livestock and the Opium Economy

فرصت های حکومتداری دموکراتیک در شهر های افغانستان

Opportunities for Democratic Governance in Afghan Cities

مدیریت منابع طبیعی

Natural Resource Management

پیشرفت ها در حکومتداری محلی: واقعیتهای عینی

Developments in Local Government: A View from the Ground

په پراختيا کې د ښځو ګډون

مشارکت زنان در انکشاف

Women’s Participation in Development

ښاري معيشتونه او زيانمننه

معیشت شهری و آسیب پذیری

Urban Livelihoods and Vulnerability

په افغانستان کې د بازارونو پيژندنه

شناخت بازارها در افغانستان

Understanding Markets in Afghanistan

ده جنگ میراثونه-عدالت–مصالحه- ده وتلو لاری

میراث های جنگ

Legacies of Conflict: Justice, Reconciliation and Ways Forward

د دولت جوړونې او د سیمه ییزو ارګانونو

دولت سازی و حکومتداری محلی

State-building and Local Governance

د شواهدو پر بنسټ: د ۱۳۸۹ کال کابل کنفرانس لپاره پاليسي پاڼې

از روی شواهد: پالیسی نامه ها برای کنفرانس کابل سال 1389

Speaking from the Evidence: Policy Notes for the 2010 Kabul Conference

امنيت

امنیت

Security

تصمیم گیری برای شمولیت به مکاتب

School Enrolment Decision Making

د کليوالي معيشتونو څارنه

نظارت معیشت روستائی

Rural Livelihoods Monitoring

پارلماني حکومت

حکومت نماینده

Representative Governance

اقتصاد سیاسی

Political Economy

د پاليسۍ بهير

مراحل پالیسی

د ملي پيوستون پروګرام (NSP) ۱۳۸۴-۱۳۸۳

برنامه همبستگی ملی سالهای1383-1385

National Solidarity Programme 2004-05

کډوالي او نړيوالې شبکې

مهاجرت ها و شبکه های فراملتی

د ځمکي حقوق او اړيکې

مناسبات ومالکیت زمین

Land Rights and Relations

دغير رسمي پورونو او کوچنيو پورونو سيسټمونه

قرضه های غیر رسمی وسیستم قرضه های کوچک

Informal Credit and Microcredit Systems

روغتیا

صحت

Health

بسپنه ورکوونکي: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونومرستندويه پلاوی، اکسفام- انګلستان، او د سويس، سويډن او انګلستان حکومتونه

جنسیت و تصمیم گیری به سطح محلات

Gender and Local Level Decision-Making

کورنۍ اغیزمن لامونه اوکورنی تاوتريخوالی

عوامل محرک و خشونت های خانوادگی

Family Dynamics and Family Violence

پوهنه

معارف

Education

په ټولنيزه کچه د شخړو حل اوفصل

شیوه های محلی حل منازعات

Community-Based Dispute Resolution

اطفال کارگر

د ماشومانو کار

Child Labour

مؤثریت کمک ها و هم آهنگی

د مرستې اغيزمنتوب او همغږي

Aid Effectiveness and Coordination

Afghanistan Research Newsletter

د افغانستان ملي پراختيايي ستراتيژي

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

Afghanistan National Development Strategy

د پاليسۍ بهير

مراحل پالیسی

کډوالي او نړيوالې شبکې

مهاجرت ها و شبکه های فراملتی

د افغانستان د حکومت لپاره يولارښود

راهنمای پیرامون دولت در افغانستان

د افغانستان د معيشت کړنلاري

مسیر معیشت در افغانستان

Migration and Transnational Networks

Policy Process

Afghanistan Livelihood Trajectories

A Guide to Government in Afghanistan