څيړنه

 

څېړنېز موضوعات

د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د څیړنیزو پروژو موخه، علمي تشو ته رسیدنه او پوهاوی او پر پالیسي جوړونې اغیزې دي. دغه اداره، په بیلابیلو برخو کې د لنډمهالو او اوږدمهالو پروژو پر ترسره کولو بوخته ده. د دغه ادارې موندنې او تحلیلونه په بیلابیلو بڼو لکه د خپرونو او د چاپ بیلابیل ډولونه او د نورو پروګرامونو د جوړولو له لارې وړاندې کیږي.

په هره پروژه کې څیړندود، د ټولنیزو علومو د کړنلارو پر بنسټ دی. دغه سازمان د کیفي کړنلارو، چې د ژورو مرکو، ډله ییز متمرکز بحثونو او خبرو اترو پر بنسټ دی، پیژندل شوی او شهرت یی ترلاسه کړی دی. سربیره پر دې، د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کمه کچه په بیلابیلو برخو کې کمي څیړنې هم ترسره کوي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره، د خپلو څیړنو په بیلابیلو پړاوونو کې له خپلو کورنیو او نړیوالو شریکانو سره سلامشورې هم کوي. څیړنیزې پروژې همدارنګه د کورنیو او بهرنیو همکارانو له خوا د کره کتنې میکانیزمونه هم په بر کې نیسي.

دغه اداره، خپل څیړنیز پروګرامونه په داسې بڼه طرح کوي، ترڅو د شرایطو د بدلون او لومړیتوبونو منعکسوونکي وي. د دغه ادارې د اوسنۍ څیړنیزې کړنلارې لارښود، د هغه ستراتیژیک مسیر ته په پام سره، پنځه موضوعي حوزې په بر کې نیسی:

  • د طبیعي سرچینو مدیریت
  • حکومتولۍ او سیاسي اقتصاد
  • (جنسیت (جنډر
  • اساسي حقوق
  • ټولنیز ملاتړ او معیشت

دغه پنځه موضوعات، په افغانستان کې د فعالو تمویلوونکو، کارپوهانو او متخصصو سره، چې د نړیوال پاېښت لرونکو پرمختیاوو د موخو په تړاو د خپلو ژمنتیاوو د ترسره کولو په درشل کې دي، په سلامشورې سره تکامل موندلي دي. دغه موضوعات همدارنګه د افغانستان په ملي ستراتیژۍ کې وړاندوینه شویو کلیدي موضوعاتو لکه د افغانستان د ملي پرمختیا او سولې چوکاټ (ډانلود) ، او د متقابل حساب ورکولو د چوکاټ له لارې پرځان بسیاینې (SMAF)  ته هم شاملېږي. دغه موضوعات همدارنګه د یو شمېر نورو ملي لومړیتوبونو پروګرامونو، چې د ۲۰۱۶ لمریز کال په اکتوبر کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس له خوا معرفي شوي، هم منعکسوونکي دي.

د دغو پنځه ګونو موضوعاتو په لړ کې، مهمې او پراخې څېړنې لکه: د نارینه وو او جنسیتي برابروالي نړیوالې سروې، د طبیعي سرچینو په تړاو د څېړنې درې اړخیزې هڅې، د افغانستان په اړه د حکومتولۍ مجمع، د افغانستان د اساسي قانون په تړاو څېړنه او د انسانانو قاچاق، د ترسره کېدو په حال کې دي.

زمونږ د روانو او بشپړشوو څیړنیزو پروژو په باره کی د لا زیاتو معلوماتو لپاره دغه لینک کیګاږی.

 

x