تحقیق

موضوعات تحقیق

هدف پروژه های پژوهشی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان رسیده گی به خلاهای علمی، آگاهی ­دهی و تاثیر بر پالیسی گذاری­هاست. این اداره، مصروف انجام  پروژه­های پژوهشی کوتاه مدت و درازمدت در زمینه های مختلف می باشد. یافته ها و تحلیل های این اداره، به شیوه های گوناگون از قبیل طبع انواع مختلف نشریات و برگزاری سایر برنامه ها ارایه می گردد.

روش تحقیق مطرح برای هر پروژه، مبتنی بر رویکردهای پژوهشی علوم اجتماعی است. این سازمان با استفاده از روش های کیفی مبتنی بر مصاحبه های عمیق، بحث ها و گفتگوهای متمرکز گروهی، شناخته شده است. افزون براین، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در برخی موارد، نمونۀ کوچکی از پژوهش های کمی در ساحات مختلف را نیز انجام می دهد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، در مراحل مختلف پژوهش هایش با شریکان داخلی و بین المللی هر دو مشوره می کند. پروژه های پژوهشی همچنان شامل مکانیزم های بررسی دقیق توسط همکاران داخلی و خارجی می باشد که این امر خود در راستای حصول اطمینان از کیفیت پژوهش های پیشنهادی و نشریات کمک می کند.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، برنامه های پژوهشی اش را طوری طرح می نماید، تا بازتاب دهندۀ تغییر شرایط و اولویت ها باشد. رهنمود دستورکاری تحقیقاتی فعلی این سازمان، با توجه به مسیر استراتیژیک آن، دربرگیرندۀ پنج حوزۀ موضوعی زیر است:

  • مدیریت منابع طبیعی
  • حکومتداری و اقتصاد سیاسی
  • جنسیت
  • قانون اساسی
  • حمایت اجتماعی و معیشت

این پنج موضوع عمده به عنوان نتیجۀ مشوره ها با کارشناسان، متخصصان و تمویل کننده گان فعال در افغانستان که در پی انجام تعهدات مربوط شان به اهداف توسعۀ پایدار جهانی و سایر تعهدات بین المللی می باشند، تکامل یافت. این موضوعات همچنان شامل، بسیاری موضوعات کلیدی پیش بینی شده در استراتیژی ملی افغانستان همانند چارچوب توسعۀ ملی و صلح افغانستان (دانلود) ، و خودکفایی از طریق چارچوب حسابدهی متقابل(SMAF) ، می شود. این موضوعات همچنان بازتاب دهندۀ چندین برنامۀ اولویت ملی می باشد که توسط کنفرانس بروکسل پیرامون افغانستان در اکتوبر ۲۰۱۶ معرفی شده است.

در گسترۀ این موضوعات پنجگانه، پژوهش های گسترده و مهمی همانند: سروی مردان و برابری جنسیتی بین المللی، تلاش های سه جانبۀ تحقیق پیرامون مدیریت منابع طبیعی، مجمع حکومتداری پیرامون افغانستان، تحقیق پیرامون قانون اساسی افغانستان و سلسله یی از گفتگوها و قاچاق انسان، در حال تحقیق است.

برای جزئیات بیشتر در مورد  پروژه های تحقیقی بالای لینک پروژه های تکمیل شده و جاری کلیک کنید.